Tietosuojaseloste

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja Forssan seurakunnalla on pitkät perinteet henkilötietojen käsittelyssä jokapäiväisessä toiminnassamme. Olemme aktiivinen osa yhteiskuntaa ja julkisoikeudellisena toimijana kaiken toimintamme on oltava läpinäkyvää sekä arvojemme mukaista. Vastuullisuus sekä luottamuksellisuus korostuvat myös tietosuoja-asioissa ja olemme sitoutuneet suojaamaan jäsentemme, henkilöstömme sekä asiakkaidemme yksityisyyttä.

Tälle sivulle on koottu tietoa Forssan seurakunnan henkilötietojen käsittelystä. 

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Seurakuntien toiminta ja jäsenyys edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Näitä ovat mm.

 • tunnistamistiedot, kuten nimi sekä henkilötunnus henkilön yksilöimiseksi
 • yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • seurakunnan jäsenyyteen ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten ilmoittautumiset tapahtumiin, tilaisuuksiin ja toimintaan sekä niihin liittyvät tiedot.

Lisäksi voimme kerätä asiointiin, tilauksiin, sopimuksiin ja toimintaan liittyviä tietoja toimintaamme varten.

Tietojen pääasiallinen lähde on henkilö itse. Tämän lisäksi voimme saada tietoja väestötietojärjestelmästä.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Käytämme henkilötietoja Forssan seurakunnan toiminnan ylläpitämiseen, jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamiseen. Lisäksi käytämme henkilötietoja toiminnan ja palveluiden tuottamiseen, kehittämiseen ja laadunvarmistukseen.

Käsittelyn oikeusperusteet

Käsittelemme tietojasi lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen, esimerkiksi Kirkkolaki määrää kirkonkirjoista. Käsittelemme tietojasi myös rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella seurakunnan jäsenyyden, palvelussuhteen tai muun merkityksellisen asiakassuhteen johdosta. Käsittelemme henkilötietojasi myös sopimussuhteen perusteella, esimerkiksi vuokrasopimukseen liittyen. Lisäksi voimme käsitellä tietojasi antamaasi suostumukseen perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä hyvää hallintotapaa ja tietosuojakäytäntöjä. Olemme arvioineet käsittelytoimiin liittyvät mahdolliset riskit ja ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin näiden riskien hallitsemiseksi. Pääsy tietoon rajoitettu niille henkilöille, jotka tarvitsevat sitä työtehtävissään. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä tai käsittelemiseltä sekä teknisin että hallinnollisin toimenpitein.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tietosuojaselosteiden esittämät käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten Kirkkolain, väestökirjanpidon, sekä kirjanpitoa ja muuta toimintaan koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Mitä oikeuksia minulla on?

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

 • Tietosuojavaltuutetun toimisto 
 • Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
 • Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 
 • Puhelinvaihde: 029 566 6700 

Miten voin käyttää oikeuksiani?

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla Forssan seurakunnan seurakuntatoimistossa. Voidaksemme tunnistaa henkilön, asiointi on tehtävä henkilökohtaisesti. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi. Toimitamme tiedot kuitenkin aina kirjallisesti.

Olemme auki ajanvarauksella ma-to kello 9-12, pe suljettu, vaihde 03 41451

Käyntiosoite:
Forssan seurakunta
Kartanonkatu 16
30100 Forssa

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla forssan.seurakunta@evl.fi