(kuva: Outi Aro-Heinilä)
FORSSAN SEURAKUNNAN TAVOITESUUNNITELMA (STRATEGIA)

2023-2030: ”Meitin seurakunta uskoo ja välittää” (KV 26.10.2022)

 • Tehtävä, toiminta-ajatus ja visio sekä ja suunnitelma 2023-2030
 • Tavoitesuunnitelma ohjaa toiminnan suunnittelua ja painopisteitä
 • Suunnitelma jatkaa v. 2014-2023 tavoitteita ja vastaa muuttuneen tilanteen ja toimintaympäristön haasteisiin

Seurakuntaan perustehtävä (Missio)

 • KL 1:2: ”Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.”
 • ”Tässä ajassa ovien auki pitäminen on erityisen tärkeää. Kirkon tehtävä ei ole pelkästään avata ovia tässä maailmassa vaan avata ovi Kristuksen kautta taivaaseen. Siihen vaaditaan rohkeutta, näkyä, tahtoa ja yhteistä sitoutumista.” (kirkon ”Ovet auki” –strategia)

Toimintaympäristön haasteita:

 • Sote-uudistus v. 2023 muuttaa kuntien roolia. Kanta-Hämeen aluehallinto hoitaa monia tehtäviä. Seurakuntien yhteistyön ja yhdistymisen tarve kasvaa.
 • Ikäihmisten osuus painottuu Forssassa. Yksinäisyys on haaste, mutta varsinkin nuoremmat eläkeikäiset ovat myös kumppaneita seurakuntatyössä ja valmiita vastuuseen.
 • Lasten ja nuorten ahdistus, yksinäisyys ja osattomuus ovat lisääntyneet
 • Erilaiset perheet ovat osa arkea.
 • Maahanmuutto tuo kansainvälisyyttä ja haastaa rakentamaan yhteyksiä.
 • Talouden seurakunnissa ennustetaan muuttuvan huonompaan suuntaan, kun työikäisten kirkkoon kuuluminen laskee ja vanhimmat ikäluokat poistuvat.

Uskonnollisuus ja arvoilmapiiri:

 • Uskonnollisuuden monimuotoisuus on keskellämme. Nuorten aikuisten, erityisesti naisten, erkaantuminen kirkosta vie etsimään uusia tapoja toimia.
 • Kirkon merkitys kriiseissä ja henkisessä kestävyydessä korostuu paikallisesti ja laajemminkin.
 • Kirkkoon kuuluminen alenee, mutta säilyy Forssassa edelleen keskimääräistä vahvempana.

Ilmastonmuutos:

 • Ympäristöarvot korostuvat, luonnon varjeleminen ja kestävään elämäntapaan sitoutuminen edellyttävät toimia. Vaikutukset ulottuvat kaikkiin elämän osa-alueisiin: ruokaan, asumiseen, liikkumiseen, kulutukseen ja vapaa-aikaan. Muutoksia on tehtävä arjessa.

Seurakuntatyö:

 • Jumalanpalvelus ja kirkolliset toimitukset säilyvät keskiössä, rippikoulu on edelleen tärkeä.
 • Perinteiset työtavat eivät riitä. Työntekijöiltä odotetaan valmentavaa otetta ja mediaosaamista.
 • Seurakuntalaisten osallisuus ja kumppanuus korostuvat.

Toiminta-ajatus ja visio: ”Meitin seurakunta uskoo ja välittää”

Iankaikkisuusnäkökulma on kirkon erityinen näkökulma:

 • Erilaiset jumalanpalvelukset, pyhyyden kohtaaminen ja monipuolinen musiikki ovat rikkautemme. Varustamme ihmisiä elämään uskossa ja välittämään toisistaan.
 • Yhteinen työnäky syntyy rukouksessa, yhdessä elämällä ja seurakuntalaisten kanssa kumppaneina. Seurakuntamme on ”Meitin seurakunta”, jossa koetaan armon osallisuutta.
 • Vahvistamme toiminnassa seurakuntaan kuulumista ja kristillistä identiteettiä. Puhumme kasteen puolesta ja teemme vahvasti lasten kristillistä kasvatusta. Yhteyttä työikäisiin vahvistetaan.
 • Seurakuntatyössä kohdataan sekä perinteisellä että uudella tavalla ihmisiä.
 • Kirkon vahvuus on yhteyden rakentaminen kasvokkain. Kyky dialogiin ja missionaarinen seurakuntatyö korostuvat. Hengellisyyden ja hyvinvoinnin teemat vahvistuvat.
 • Työ tavoittaa median ja sähköisen viestinnän kautta. Mediaosaamista koulutetaan työntekijöille.

Yhdessä olemme enemmän

 • ”Meitin seurakunta” koetaan omaksi Forssassa. Työ arjessa ja ihmisten kanssa, sydämellinen asenne ja rohkeus ovat vahvuutemme. Toimimme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Edistämme positiivista uskonnonvapautta.
 • Kohdennamme avun sinne, missä vaikeudet kasaantuvat. Olemme nopeita toimimaan muutos- ja kriisitilanteissa. Kirkkoa arvostetaan auttamisen asiantuntijana. ikäihmisten tarpeisiin seurakunta vastaa tarjoten tukea ja toimien yhdessä eri toimijoiden kanssa.
 • Teemme yhteistyötä avoimella mielellä koulujen, järjestöjen ja muiden tahojen kanssa sekä kuuntelemme ihmisten toiveita. Toimitilat ovat käyttöä varten.
 • Työntekijäkeskeisyydestä suuntaamme kumppanuuteen ja osallisuuden vahvistamiseen. Kokeilut ovat osa työtä, epäonnistumista ei tarvitse pelätä. Toimimattomista työtavoista luovutaan.
 • Työalarajat ylitetään, toimenkuvat ovat joustavia. Resurssit ohjataan oikein. Rekrytoinneissa otetaan huomioon kyky uudistumiseen ja ymmärrykseen seurakunnan työstä.
 • Ratkaisuillamme varmistamme seurakunnan työn Forssassa ja alueellisesti.
 • Huolehdimme lähetystyöstä ja kansainvälisestä vastuustamme. Yhteyttä ystävyysseurakuntiin vaalitaan.

Huolehdimme luomakunnan hyvinvoinnista

 • Torjumme ilmastonmuutosta ja rakennamme ekologista elämäntapaa. Toteutamme kokonaiskirkon strategiaa energiaratkaisuissa omassa seurakunnassamme: Hiilineutraali kirkko 2030.
 • Toimimme ympäristödiplomin suuntaamana. Kasvatamme vastuuseen ympäristöstä.

 Talouden haasteet tunnistetaan

 • Työtä tehdään suunnitelmallisesti niin, että veroprosentti (1,4 %) kattaa sen. Ennen veroprosentin nostamista mietitään muut toimet.
 • Vapautuvien tehtävien tarve arvioidaan ja ne täytetään vain perustelluista syistä. Toimenkuvat tarkistetaan vastaamaan tarpeita.
 • Sijoitustoimintaa hoidetaan harkitusti ja eettisesti kestävästi.
 • Laaditaan kiinteistöstrategia, joka palvelee toimintaa ja kestäviä ratkaisuja. Mietimme, mitä kiinteistöjä tarvitaan ja huolehdimme ydintoiminnan edellyttämistä toimitiloista.

Yhdessä eteenpäin, kyllä me tästä selvitään

Tunnuslauseemme on: ”Meitin seurakunta uskoo ja välittää”

Seuranta

 • Kolmivuotinen toiminnan ja talouden suunnittelu
 • Toiminnalliset linjaukset pohjautuvat tähän suunnitelmaan. Toimintasuunnitelmissa ja –kertomuksissa otetaan tavoitesuunnitelman linjaukset huomioon.
 • Muut suunnitelmat ovat alisteisia perusstrategialle

                                Tilastotietoja 2011-2021

Jäsenmäärä

%

Forssa

Kastetut

Kuolleet

2011

14 890

83,5

17833

143

191

2014

14 256

81,4

17 521

109

197

2017

13 210

76,9

17 186

90

181

2020

12 490

74,3

16 800

41

202

2021

12 181

73,0

16 650

72

225

2030 ennuste

10 255

66,5

15 575

50

200